ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на интернет страницата www.physiotherapy.bg

Настоящите общи условия („Общите условия„) имат за цел да предоставят обща информация за предназначението и правилата за ползване на интернет страницата – www.physiotherapy.bg („Интернет страницата„).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Интернет страницата е създадена, поддържа се и се администрира от: “Физиогнозис” ЕООД, ЕИК 203376611, ДДС номер: BG203376611, със седалище и адрес на управление: 1404 гр. София, бул. „Гоце Делчев“, бл. 24а, вх. А, ет. 5, ап. 14; и адрес за кореспонденция: 1700 гр. София, ул. „Борис Арсов“ 12, тел.: 0882424050, имейл адрес: info@physiotherapy.bg (“Физиогнозис” или „Ние/ние„). Всеки потребител може да отправи въпроси или оплакване към нас и чрез формата за това в раздел „Контакти“ на Интернет страницата.

ЦЕЛ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 1. Интернет страницата има за основна своя цел да помогне даден пациент да намери най-подходящият за него терапевт в областта на Физикалната медицина по специалност и по локация. Физиогнозис работи и препоръчва терапевти, които имат дългогодишен опит и научни интереси в области като неонатология, работа с деца и подрастващи, спортни травми, неврологична рехабилитация, следоперативни състояния, протезиране и ортезиране и много други.
 2. Чрез Интернет страницата не се предоставят здравни услуги.
 3. Интернет страницата:
 4. Предоставя информация за терапевтите, с които Физиогнозис работи в Поликлиника България – конкретните области на тяхната специализация, образование, практически опит и научни интереси;
 5. Препоръчва терапевти на територията на България;
 6. Предоставя възможност за търсене в Интернет страницата на най-подходящия според нуждите на пациента терапевт въз основа на различни критерии – специалност, локация в България и/или работен език, на който терапевта може общува с пациента;
 7. Предоставя възможност да се отправи запитване до Физиогнозис за намиране на правилния специалист съобразно нуждите на пациента чрез имейл на info@physiotherapy.bg или чрез формата в раздел „Контакти“ в Интернет страницата;
 8. Предоставя възможност пациентът или негов близък да се свърже директно с избрания терапевт за записване на час и консултация чрез пренасочване посредством pop-up съобщение към профила на терапевта в интернет страницата bg, ако имат такъв, или като се свържете с Физиогнозис чрез формата в „Контакти“ в Интернет страницата или чрез изпращане на имейл до нас на info@physiotherapy.bg, ако избрания терапевт няма профил в consento.bg.
 9. Потребителят може да даде оценка на терапевт, с който е работил, като попълни формата за отзиви, в края на представянето на съответния терапевт. Въз основа на оценките дадени от пациентите се определя рейтинга на терапевта, който се посочва под неговото представяне в Интернет страницата.

АВТОРСКИ ПРАВА

Интернет страницата, както и цялото й съдържание, включително: текстове, дизайн, графики, лога, изображения, снимки, аудио – и видеоклипове, както и всички останали материали, свързани с представянето на Физиогнозис и неговите дейности чрез Интернет страницата и разработени за нейното правилно функциониране, са собственост на Физиогнозис и са обект на авторските му права.

ЛИЧНИ ДАННИ

Когато използвате Интернет страницата Вие може да ни предоставите лични данни, чиито вид и обем зависят от качеството, в което я ползвате. Като администратор на лични данни, ние обработваме предоставените ни лични данни в съответствие с нашата Политика за защита на лични данни.

ОТГОВОРНОСТИ

 1. Физиогнозис носи отговорност за правилното функциониране на Интернет страницата, за нейната техническа поддръжка и сигурност. Физиогнозис отговаря само за вреди, които биха били пряка и непосредствена последица от нарушаване на тези негови задължения.
 2. Ползването на Интернет страницата не изисква заплащане на допълнителни разходи за ползваните телекомуникационни услуги. Всички разходи, които са свързани с ползването на Интернет са за сметка на потребителя.
 3. Ние не носим отговорност за неуспешни опити за достъп до Интернет по каквито и да било причини, както и в случай, че не може да предоставим услугите в Интернет страницата поради форсмажорни обстоятелства.
 4. Ние не носим отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или щети на потребителя при използване на Интернет страницата, които не са пряка и непосредствена последица от това.
 5. Интернет страницата може да съдържа линкове към други интернет страници, източници на информация и реклами, като ние не носим отговорност за тях или тяхното съдържание. Ние не носим отговорност за загуби, повреди, материални и нематериални вреди, причинени от съдържание или услуги, предлагани от подобни външни връзки. Потребителят следва да предявите претенциите си за вреди от тези линкове пред техните администратори.

ИЗМЕНЕНИЯ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Ние си запазваме правото по всяко време да допълваме и/или променяме Общите условия, както и функционалностите на Интернет страницата, когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни органи, промяна в пазарните условия и нашата търговска политика, поради системни нарушения на Общите условия и/или форсмажорни обстоятелства, както и в случай на друг вид необходимост. Промените ще бъдат публикувани в Интернет страницата преди да влязат в сила и Вие ще бъдете съответно уведомени за тях със съобщение на Интернет страницата.
 2. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Общите условия, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.
 3. Евентуално възникнали спорове между Физиогнозис и потребителите на Интернет страницата, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез алтернативно решаване на потребителски спорове – https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, чрез Комисия за защита на потребителите и/или компетентния българския съд.

С използването на Интернет страницата, Вие се съгласявате с Общите условия. Настоящите Общи условия са актуални към м. юли 2021 г.